Sáng kiến - kinh nghiệm năm học 2020 - 2021

STT Sáng kiến - kinh nghiệm  
1. CS01 - Mạch Auto Reset thiết bị Switch Xem
2. CS02 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ nhập học, đóng bảo hiểm tại trường đại học Trà Vinh Xem
3. CS03 - Quản lý UniFi Access Point qua Cloud bằng công cụ Cloud UniFi Controller Xem
4. Kết quả xét duyệt sáng kiến - kinh nghiệm Xem