- Hệ thống tích hợp dữ liệu cho TVU

- Nghiên cứu hệ thống thu thập dữ liệu môi trường thủy sinh

- Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý nông nghiệp

- Nghiên cứu mô hình nhiệt cho tòa nhà (phối hợp trường đại học Toulouse – Pháp)

- Nghiên cứu hệ thống cảm biến không dây phục vụ phòng khám bệnh viện