- Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm trường Đại học Trà Vinh

- Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây trong xây dựng hệ thống điện toán đám mây cục bộ cho Trường Đại học Trà Vinh

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý công văn cho Đại học Trà Vinh.