Ban Phát triển Hệ thống Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 1379/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh ngày 19 tháng 7 năm 2013 có chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Lập kế hoạch phát triển, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ trong toàn trường.

- Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống mạng LAN (có dây và không dây) tại các đơn vị thuộc khu I trường, cung cấp Internet phục vụ các hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng, quản lý và phát triển các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng của Trường: Hệ thống thông tin tích hợp, E-mail, Google App.

- Hỗ trợ các đơn vị trong trường xây dựng, quản lý, phát triển Website, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng của trường.

- Sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ khối hành chánh

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài trường; cung cấp các dịch vụ cho bên ngoài như tư vấn, thiết kế, xây dựng các ứng dụng dựa trên Vi điều khiển, các ứng dụng trên điện thoại thông minh; xây dựng và phát triển phần mềm theo yêu cầu.

Nhân sự

1. Nghị Vĩnh Khanh

 Chức vụ: Trưởng ban

 Phụ trách chung

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: 0743 855245 -281

2. Lê Phong Dũ

 Chức vụ: Phó trưởng ban

 Phụ trách: Hành chánh, Phát triển phần mềm

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: 0743 855246 -236

3. Nguyễn Văn Vũ Linh

 Công việc phụ trách: Quản trị hệ thống mạng

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: 0743 855246 -212

4. Tạ Thanh Hải

 Công việc phụ trách: Phát triển phần mềm, quản trị hệ thống quản lý đào tạo.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: 0743 855246 -236

5. Trần Ngọc Chiến

 Công việc phụ trách: Phát triển phần mềm.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: 0743 855246 -236

6. Lê Thanh Tâm

 Công việc phụ trách: Phát triển phần mềm.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: 0743 855246 -236

7. Phan Thành Trung

 Công việc phụ trách: Bảo trì hệ thống mạng, sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: 0743 855246 -212

8. Lâm Kim Hiếu

 Công việc phụ trách: Bảo trì hệ thống mạng, sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: 0743 855246 -212