- Xây dựng thiết kế phần mềm ứng dụng, Website quảng bá cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân.

- Xây dựng các website dành cho giáo dục, y tế

- Xây dựng website bán hàng, giới thiệu sản phẩm.