• Kỷ niệm 10 năm Đại học Trà Vinh - 15 năm mô hình Cao đẳng Cộng đồng